TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ PHƯỜNG tại Đại hội Hội LHTNVN phường Thanh Khê Đông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019

 .......

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

 

            Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người khẳng định: Thanh niên không chỉ là lực lượng trực tiếp gánh vác những nhiệm vụ hiện tại, mà còn là đội ngũ kế cận để tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước. Trước lúc đi xa, Người căn dặn Đảng ta: Đoàn viên, thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Người khẳng định: Vận mệnh của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.

 

            Thấm nhuần Tư tưởng của Bác, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác thanh niên là một bộ phận hữu cơ trong hoạt động của mình, xác định tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Do đó, Đảng ta luôn chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, coi trọng và phát huy vai trò của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến và trưởng thành. Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác thanh niên, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, khẳng định trách nhiệm của các cấp uỷ đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình hiện nay, coi công tác thanh niên là công tác của Đảng.

 

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể của phường luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ của phường, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phấn đấu rèn luyện đạo đức, hình thành nhân cách, phát triển tài năng và trí tuệ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự dìu dắt, giúp đỡ của tổ chức Đoàn, Hội, sự quan tâm của gia đình và xã hội, đại bộ phận thanh niên của phường đã phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, không ngại khó khăn gian khổ, vươn lên trong học tập, lao động và công tác, hàng chục đoàn viên thanh niên đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng, một số đồng chí đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phường.

 

 

 Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên của phường từng bước có những chuyển biến tích cực. Hội LHTN phường đã thực hiện khá tốt 3 cuộc vận động lớn do Trung ương Hội phát động, đó là cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong xã hội như mùa hè tình nguyện, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, công tác dân vận. Hội còn tổ chức thực hiện khá tốt 2 Chương trình công tác do Hội cấp trên phát động, đó là Chương trình “Khi Tổ quốc cần” và Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Hàng trăm thanh niên của phường đã phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước cha anh, hăng hái lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên đã trưởng thành trong quân đội. Hàng trăm lượt thanh niên tham gia vào lực lượng dân quân, dân phòng góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Lực lượng thanh niên của phường còn tích cực tham gia giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư,vv...Màu áo xanh tình nguyện đã trở nên thân thuộc đối với mọi người dân. 

 

            Bên cạnh những kết quả và thành tích, công tác Hội và phong trào thanh niên của phường vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Điều đáng quan tâm nhất hiện nay là nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động của Hội chưa thật sự đổi mới, tính năng động, sáng tạo trong công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên còn hạn chế, nhất là ở các khu dân cư, do đó tổ chức Hội chưa thật sự vững mạnh, phong trào chưa đồng đều giữa các khu dân cư, số thanh niên chưa tham gia sinh hoạt hội còn khá nhiều. Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, ít quan tâm đến tình hình địa phương, tình hình đất nước, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, còn vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội.

 

Những hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính. Chúng ta nghiêm túc nhìn nhận rằng, một số cấp uỷ đảng chưa thường xuyên quan tâm đến phong trào thanh niên, nhất là công tác chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, công bồi dưỡng, giáo dục thanh niên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thường xuyên phối hợp chặt chẽ, chưa tạo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên hoạt động. Việc đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên còn nhiều khó khăn, hạn chế. Sự phối hợp giữa gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục thanh niên còn nhiều hạn chế. Một số cán bộ Hội chưa thật sự trở thành thủ lĩnh của thanh niên, lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm chưa cao, kỷ năng công tác Hội còn hạn chế.

 

Kính thưa Đại hội, 

 

            Để công tác Hội và phong trào thanh niên của phường nhà chuyển biến tích cực hơn nữa, đóng góp sức lực, tài năng nhiều hơn nữa cho xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ phường, tôi xin trao đổi với các đồng chí đại biểu khách mời và các bạn trẻ dự Đại hội một số vấn đề sau đây: 

 

            - Trước hết, chúng ta cần phải thấm nhuần quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội. Thanh niên phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo giáo dục, đào tạo thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.

 

Trên cơ sở đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của thanh niên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên, phải tin tưởng ở thanh niên, giao nhiệm vụ cho thanh niên và tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Trong giai đoạn hiện nay cần tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước, tinh thần tự cường, tự tôn dân tộc, ý thức công dân để hình thành một lớp thế hệ

thanh niên sống có lý tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời phải tập trung xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, không có tiêu cực và tệ nạn xã hội, ngăn chặn những loại văn hoá phẩm đồi truỵ tác động xấu đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của thanh niên.

 

- Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên của mình, trong đó có Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên hoạt động có hiệu quả, để Đoàn, Hội xứng đáng là tổ chức thành viên mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

 - Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể cần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục thanh niên. Những bậc làm cha, làm mẹ, mỗi cán bộ, đảng viên phải sống mẫu mực để thanh niên học tập, noi theo.

           

            - Tập trung xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường vững mạnh, thực sự là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng Hội LHTN. Tổ chức Đoàn, Hội phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng, phát triển các mô hình mới, các câu lạc bộ để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở các khu dân cư. Mỗi cán bộ Đoàn, Hội phải thực sự là thủ lĩnh của thanh niên, là người bạn tin cậy của thanh niên.

           

            - Điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, hội viên thanh niên hãy phát huy lòng tự hào, ý thức tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam, nỗ lực phấn đấu học tập, lao động và công tác; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, hoàn thiện nhân cách để trở thành công dân tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, của đất nước. Phát huy vai trò xung kích “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, hãy nhận làm những việc làm khó, những việc làm có ích cho địa phương. Tôi mong rằng các bạn trẻ hãy tận dụng những điều kiện thuận lợi, những cơ hội tốt mà xã hội dành cho các bạn để học tập, rèn luyện và trưởng thành, trở thành người chủ tương lai của đất nước.

 

            Ban Thường vụ Đảng uỷ phường tin tưởng rằng, sau Đại hội này, với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết và ý chí vươn lên của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường khóa mới, công tác Hội và phong trào thanh niên của phường sẽ chuyển biến tích cực hơn, mạnh mẽ hơn. Đảng bộ, chính quyền  luôn tin tưởng và kỳ vọng rất nhiều ở thế hệ trẻ của phường.

 

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

 

Tôi xin được trích lời phát biểu của đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng tại cuộc gặp mặt, đối thoại với 83 đại biểu thanh niên của thành phố vào sáng ngày 26/3/2014 để kết thúc bài phát biểu này, coi đây là thông điệp xin gởi đến cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên phường nhà.

 

Đồng chí Trần Thọ phát biểu như sau:

 “Các bạn bây giờ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Hãy làm và làm thật nhiều. Hãy mạnh dạn cọ xát và hành động trong môi trường thực tiễn, vì thực tiễn là người thầy tốt nhất dạy các bạn trưởng thành. Lãnh đạo thành phố luôn cố gắng tạo môi trường thuận lợi nhất để các bạn hành động và thể hiện chính mình”.

Từ khóa: Thanh Khê Đông,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
Các bài khác
Đầu 1 2 Cuối 
View: 0
Hit: 0