Bài phát biểu tham luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Đông “Về công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở” tại Cuộc Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn quận Thanh Khê”

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Kính thưa Hội nghị,

 

Chúng ta vừa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị TW7(khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Do vậy, việc Ban Dân vận Quận ủy tổ chức buổi Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị quận Thanh Khê ” đúng vào dịp kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng là việc làm có ý nghĩa thiết thực.

 

Được sự cho phép của Ban Tổ chức Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Khê Đông, tôi xin trao đổi một vài suy nghĩ về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở (cụ thể là ở phường) đối với công tác dân vận nhằm góp một tiếng nói chung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị của quận, góp phần thực hiện mục tiêu công tác dân vận của Đảng làCủng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

 

Kính thưa Hội nghị,  

 

Đảng ta xác định, dân vận là một đặc trưng chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 

Nói công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, nghĩa là tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương phải xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị và phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đó. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, cấp ủy đảng và hệ thống chính trị ở cấp xã, phường có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác dân vận. Bỡi vì xã, phường là nơi trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, là nơi trực tiếp và thường xuyên nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, trực tiếp thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân và cũng là nơi phát sinh những vấn đề xã hội phức tạp. Nhìn vào tâm trạng xã hội, tư tưởng, tình cảm, mức độ đồng thuận của người dân, nhìn vào kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả các phong trào thi đua yêu nước của một địa phương sẽ đánh giá được công tác dân vận ở địa phương đó như thế nào, tốt hay chưa tốt. Có thể nói, cấp xã, phường không làm tốt công tác dân vận thì chắc chắn công tác dân vận của hệ thống chính trị ở quận sẽ gặp khó khăn.

 

Vậy, cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường cần phải làm gì và làm như thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình hiện nay?

Qua thực tiễn công tác ở phường, chúng tôi nhận thấy, để thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở, cần phải thực hiện thật tốt 2 vấn đề mấu chốt nhất sau đây:

 

Một là, phải nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ: Đảng ủy phường phải xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, đặt ngang hàng với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ, chính quyền sẽ không mạnh, thậm chí sẽ mất vai trò lãnh đạo nếu chúng ta không thực hiện tốt công tác dân vận, không nắm được dân, để mất lòng dân dẫn đến  dân sẽ xa Đảng, xa chính quyền, không bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, các thế lực thù địch sẽ có cơ hội lợi dụng, kích động nhân dân chống lại Đảng, chính quyền (Như chúng tôi đã nói ở trên, mâu thuẩn xã hội chủ yếu phát sinh từ cơ sở. Và thực tế trong những năm qua đã xảy ra một số vụ việc phức tạp ở một số địa phương như khiếu kiện, biểu tình, bạo loạn). Ngược lại, nếu Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị không trong sạch, vững mạnh thì sẽ giảm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác dân vận.  Như vậy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị và công tác dân vận có mối quan hệ gắn bó nhau, tác động lẫn nhau. Muốn xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của phường trong sạch, vững mạnh và muốn thực hiện hiện tốt công tác dân vận thì phải tập trung xây dựng các chi bộ, nhất là chi bộ khu dân cư, Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, lực lượng nòng cốt, cốt cán ở khu dân cư thật sự vững mạnh, đủ sức giải quyết những vấn đề phát sinh ở từng khu dân cư, tổ dân phố. Đây là những tổ chức nằm trong dân, sát dân nhất, gần dân nhất, trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hàng ngày, hàng giờ nắm bắt tư tưởng của nhân dân, nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Có thể nói, đối với công tác dân vận, ở chừng mực nào đó, cấp xã, phường vẫn là cấp trung gian, cấp dưới phường mới là cấp trực tiếp nhất. Vì vậy, cùng với việc củng cố, xây dựng cấp ủy và hệ thống chính trị ở phường trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội của phường phải bám sát các tổ chức dưới phường, củng cố, xây dựng các tổ chức này vững mạnh, tổ chức các hoạt động phong trào mang tính quần chúng tại khu dân cư để tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân (như tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các lễ hội dân gian, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc,vv.).

 

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của các tổ chức dưới phường hiện nay nhìn chung còn nhiều hạn chế. Hầu hết các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận ở  khu dân cư tuổi cao, sức yếu, kinh nghiệm, nhiệt huyết có nhưng hạn chế về sức khỏe, tính năng động, linh hoạt, sáng tạo. Đội ngũ cán bộ tổ dân phố đông nhưng chưa mạnh; khả năng tuyên truyền trong nhân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khả năng vận động thuyết phục nhân dân của một số Tổ trưởng dân phố còn rất hạn chế; nội dung các cuộc họp tổ dân phố nghèo nàn, nhàm chán (chủ yếu họp để vận động nhân dân nộp các loại quỹ, làm ngĩa vụ công dân), chất lượng sinh hoạt khu dân cư, tổ dân phố còn thấp. 

 

Hai là, phải xây dựng đội ngũ cán bộ của phường tận tâm, tận lực với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân: Như đã nói ở trên, phường là nơi trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, thường xuyên nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, trực tiếp thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân. Cho nên có thể nói, tất cả cán bộ, công chức cấp phường, từ lãnh đạo đến nhân viên đều là những người làm công tác dân vận, chứ không phải chỉ có cán bộ dân vận mới làm công tác dân vận. 

 

Một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác dân vận là truyền bá và tổ chức thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân để mọi người dân hiểu rõ, tin tưởng, quyết tâm thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đó. Công tác dân vận chỉ có chất lượng, hiệu quả khi những người làm công tác dân vận nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt được ý nguyện chân chính của nhân dân, tôn trọng nhân dân, có khả năng thu phục lòng dân, nói để nhân dân nghe, nhân dân hiểu, nhân dân tin, nhân dân thực hiện và phải trung thực, biết lo nỗi lo của dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, bức xúc của nhân dân.

Muốn có được đội ngũ cán bộ như vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, nhắc nhỡ đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong giao tiếp với nhân dân, giải quyết công việc của dân. Cán bộ lãnh đạo, quản lý của phường phải thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, nắm và hiểu được năng lực, sở trường, tính cách, thái độ, hành vi của cán bộ do mình quản lý, đồng thời cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là tấm gương về đạo đức phẩm chất và chất lượng, hiệu quả công tác, phải là người làm công tác dân vận giỏi.

 

Qua việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 09 và Chỉ thị 11 của Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có tác động tích cực đến việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức phường trong thời gian qua.

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Kính thưa Hội nghị,

 

Mặc dù còn có những hạn chế nhất định, nhưng công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng ở phường Thanh Khê Đông trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chúng tôi xin nêu một việc làm cụ thể để Hội nghị cùng chia sẻ. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của thành phố và quận về di dời mồ mã ra khỏi địa bàn khu dân cư.

 

Chủ trương di dời mồ mã ra khỏi địa bàn dân cư là chủ trương rất đúng đắn, góp phần xây quận môi trường, thành phố môi trường, xây dựng đô thị văn minh, đồng thời tạo một quỹ đất trống để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Tuy nhiên, đây là công việc rất khó khăn:

- Thứ nhất, theo quan niệm của nhân dân ta, di dời mồ mã là vấn đề rất hệ trọng, mang yếu tố tâm linh, muốn di dời mồ mã người ta phải chọn ngày, tháng tốt, kể cả năm tốt

- Thứ hai, việc di dời mồ mã liên quan đến nhiều người trong gia đình, họ tộc, một người không thể quyết định được mà phải có sự bàn bạc thống nhất chung.

 

- Thứ ba, kinh phí hỗ trợ của thành phố thấp, chỉ bằng 1/3 đến 1/2 kinh phí để di dời và xây lại như hiện trạng (Ví dụ một ngôi mộ xây, thành phố hỗ trợ 1.032.000đ nhưng chi phí sau khi hoàn thành gần 5 triệu đồng). Vì vậy, những hộ có mồ mã phải vận động anh em bà con đóng góp thêm tiền mới có thể di dời được.

 

- Riêng đối với phường Thanh Khê Đông thêm một khó khăn lớn nữa, đó là số lượng mồ mã phải di dời quá nhiều. Toàn phường 469 ngôi mộ phải di dời, chiếm gần 1/3 tổng số mộ toàn quận, thuộc 72 hộ gia đình, ở 11 tổ dân phố, tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển như Thanh Hà, Thanh Thủy - là khu vực đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, có tổ dân phố có đến 160 ngôi mộ, có gia đình có đến 38 ngôi mộ.

Đây là công việc hết sức khó khăn nhưng Đảng ủy, UBND phường xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện.

 

Đảng ủy chỉ đạo UBND phường khảo sát, thống kê số lượng mồ mã, xác định chủ hộ, nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện của từng hộ gia đình, thông báo mức hỗ trợ của thành phố đối với từng loại mộ. Đảng ủy quán triệt chủ trương, giao nhiệm vụ cho cấp ủy các chi bộ khu dân cư ở những khu vực có mồ mã phối hợp với phường chỉ đạo thực hiện chủ trương, giao cho Mặt trận, các hội đoàn thể phối hợp với UBND trong công tác tuyên truyền, vận động. Phương pháp thực hiện là: Dễ làm trước, khó làm sau, hộ có it mồ mã di dời trước, hộ có nhiều mồ mã di dời sau, cán bộ, đảng viên có mồ mã phải gương mẫu thực hiện trước; Mặt trận, các hội đoàn thể chịu trách nhiệm vận động cán bộ, hội viên của tổ chức mình gương mẫu thực hiện; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm về công tác di dời mồ mã. UBND phường thành lập các Tổ công tác đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động các hộ đăng ký thời gian di dời, nhận tiền hỗ trợ, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì UBND xem xét hỗ trợ phương tiện, hỗ trợ thêm kinh phí để di dời (ngoài kinh phí trên 1,1 tỷ đồng thành phố hỗ trợ, phường đã hộ trợ thêm 8 triệu đồng và 36 chuyến xe vận tải). Có thể nói, trong gần 2 năm qua, cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư vào cuộc một cách quyết liệt, kiên trì vận động, thuyết phục. Hiện nay đã hoàn thành di dời mồ mã ra khỏi địa bàn khu dân cư.  

 

Kính thưa hội nghị,

Bên cạnh những kết quả và thành tích, công tác dân vận ở cơ sở hiện nay còn bất cập và gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi xin nêu lên hai vấn đề khó khăn nhất.

 

 Thứ nhất, về bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động:

- Ở cấp phường, hiện nay đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận, đồng thời là Chủ tịch UBMT Tổ quốc. Gọi là Khối Dân vận nhưng không có cơ quan thường trực, không có cán bộ chuyên trách, hoạt động của khối chủ yếu được thực hiện thông qua các tổ chức thành viên (các tổ chức thành viên của Khối dân vận như hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân cũng đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc). Vì vậy, giữa công tác dân vận của Đảng và công tác Mặt trận không được phân định rõ ràng, còn nhầm lẫn giữa chức năng của dân vận và chức năng của Mặt trận. Vai trò, trách nhiệm của đồng chí Trưởng khối cũng không rõ ràng, thường thì vai trò Chủ tịch Mặt trận lấn át vai trò Trưởng khối Dân vận, việc tham mưu cho cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận của Đảng ủy bị hạn chế.

- Đối với Đảng ủy phường, hiện nay có một cán bộ gọi là “cán| bộ phụ trách dân vận” nhưng chỉ là cán bộ bán chuyên trách, chỉ được hưởng phụ cấp chứ không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Do đó, vị thế, vai trò, trách nhiệm, chất lượng công việc của cán bộ này sẽ có những hạn chế nhất định.

 

Thứ hai, những tác động tiêu cực của xã hội ảnh hưởng đến công tác dân vận:

- Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn khá phổ biến và nghiêm trọng, tập trung ở những cán bộ, đảng viên có chức có quyền. Tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, tính chất ngày càng nguy hiểm đối với xã hội. Những thông tin trái chiều, mang tính phản động nhan nhãn trên các trang mạng xã hội, kể cả một số tờ báo chính thống cũng phản ảnh thiếu khách quan, không đúng bản chất của sự việc,  đã tác động đến tư tưởng của nhân dân, kể cả một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong khi đó việc định hướng dư luận của cơ quan chức năng còn chậm và hạn chế. Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một vài bộ, ngành Trung ương, một số địa phương còn tùy tiện, vi phạm dân chủ, gây bất bình trong nhân dân, thậm chí dẫn đến tình hình phức tạp.  Những vấn đề trên đã gây dự luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và làm khó cho những người làm công tác dân vận.

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Kính thưa Hội nghị,

Do thời gian có hạn nên tôi chỉ tham gia trao đổi một số vấn đề cơ bản nhất, góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị quận, như mục đích của Cuộc tọa đàm hôm nay.

 

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Từ khóa: Thanh Khê Đông,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
Các bài khác
Đầu 1 2 Cuối 
View: 0
Hit: 0