Sinh hoạt Chi bộ ở Đảng bộ phường Thanh Khê Đông

Đảng bộ phường Thanh Khê Đông hiện có 25 chi bộ trực thuộc, trong đó 17 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ khối cơ quan và 4 chi bộ khối trường học. Tổng số đảng viên vào thời điểm cuối năm 2012 là 347 đồng chí, trong đó có 37 đồng chí được miễn công tác, sinh hoạt.

Sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phản ánh hoạt động lãnh đạo của chi bộ và vai trò trách nhiệm đảng viên. Trong những năm qua, Đảng ủy phường Thanh Khê Đông thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đổi mới hình thức, cải tiến nội dung sinh hoạt theo hướng gọn nhẹ, thiết thực, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, tập trung lãnh đạo những vấn đề bức xúc ở khu dân cư, cơ quan, trường học. Nhiều cấp ủy đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, duy trì nề nếp sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy chuẩn bị kỹ, xác định những nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra chi bộ bàn bạc, thảo luận, thống nhất và trở thành nghị quyết của chi bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư, cơ quan, trường học. Một số chi bộ có chất lượng sinh hoạt cao như Chi bộ Xuân Hòa A2, Chi bộ Thanh Tân I, Thanh Tân II, Chi bộ UBND phường, Chi bộ Đảng-Đoàn thể.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2012, có 76% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 4 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 93,3% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 34 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, không có đảng viên vi phạm tư cách.

        Tuy nhiên, tình hình sinh hoạt chi bộ còn một số bất cập: Tổ chức sinh hoạt ở một vài chi bộ chưa đúng định kỳ. Nội dung sinh hoạt chi bộ, một số cấp ủy chưa chuẩn bị kỹ, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, còn dàn trải, chưa xác định nhiệm vụ trọng tâm hoặc có xác định nhưng chưa được bàn bạc thảo luận kỹ, chưa đưa ra biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện. Chưa thật sự quan tâm việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, việc tham gia ý kiến phát biểu trong cuộc họp chỉ tập trung ở một số đồng chí. Một số chi bộ ghi biên bản cuộc họp chưa đầy đủ, thiếu khoa học, chưa có kết luận của người chủ trì,vv...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Bộ, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tực hiện tốt một số giải pháp sau:

 Một là, cấp ủy chi bộ phải duy trì và thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tùy theo tình hình thực tế mà định thời gian sinh hoạt cho phù hợp để cho tất cả đảng viên của chi bộ được tham gia sinh hoạt. Phải đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ.

 Hai là, cấp ủy chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước những nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc cần đưa ra chi bộ bàn bạc cho đảng viên biết để họ nghiên cứu, tham gia ý kiến tại cuộc họp. Cấp ủy kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Ba là, trong sinh hoạt chi bộ cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng chí chủ trì phải gợi mở vấn đề, định hướng để đảng viên tham gia ý kiến tập trung vào những nội dung chính của cuộc họp. Các vấn đề của chi bộ được đưa ra bàn bạc, thảo luận, mọi đảng viên đều được phát biểu ý kiến, tỏ rõ chính kiến của mình. Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những vấn đề sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số sẽ trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết.

Trong sinh hoạt, chi bộ phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, mỗi quý tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số vấn đề phù hợp, sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương để sinh hoạt như về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về xây dựng củng cố tổ chức đoàn thể, về công tác phát triển đảng viên, về an ninh trật tư, vệ sinh môi trường,vv… Sinh hoạt chuyên đề sẽ có tác dụng giáo dục, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí thệ tập thể để đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém.

Năm là, các buổi sinh hoạt chi bộ phải cử đồng chí có khả năng tổng hợp để ghi biên bản, ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì. Cuối buổi sinh hoạt phải thông qua nghị quyết hoặc ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì.

Xuân Hiệu


Từ khóa: Thanh Khê Đông,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
Các bài khác
Đầu 1 2 Cuối 
View: 0
Hit: 0