Định hướng, Mục tiêu phát triển, nhiệm kỳ 2010 - 2015

1. Phương hướng -  mục tiêu:

Với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội như hiện nay của một phường nằm ở quận trung tâm thì cơ cấu kinh tế phù hợp sẽ là Dịch vụ - Nông nghiệp - Công nghiệp để tập trung phát triển theo đúng tiềm năng hiện có, đẩy mạnh quản lý, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tập trung xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, chú trọng chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xóa hộ nghèo để nâng cao đời sống của nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình và có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, thực hiện tốt chương trình “5 không” và “3 có” của Thành phố. Trước mắt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TU của Thành uỷ và Chỉ thị 20-CT/QU của Quận uỷ về “giảm hộ đặc biệt nghèo, thanh thiếu niên hư và học sinh bỏ học”. Củng cố, xây dựng lực lượng chính trị cơ sở, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy hiệu quả hoạt động của khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới phương thức lãnh đạo. xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các Hội đoàn thể trong sạch vững mạnh gắn với nâng cao hiệu quả chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đáp ứng những yêu cầu trong thời kỳ mới.

 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

 

- Giá trị dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 8-10%

- Khai thác hải sản hàng năm đạt từ 8.000 tấn trở lên

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 3 - 5% hàng năm

- Thu ngân sách vượt mức Quận giao bình quân hàng năm từ 5-10%

- Giảm tỷ suất sinh bình quân từ 0,3%o /năm

- Xóa 100% hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố vào cuối năm 2014

- Tuyển gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu 100%

- Số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm 85% trở lên

- 100% các tổ chức chính trị - chính trị xã hội đạt TSVM, Đảng bộ hằng năm đạt tổ chức cơ sở Đảng TSVM, có từ 80% trở lên chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, hàng năm phát triển từ 7 - 9 đảng viên, chú trọng 08 tổ dân phố chưa có đảng viên.

Từ khóa: Thanh Khê Đông,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
View: 0
Hit: 0