Công văn về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức phường

 Xem chi tiết tại đây