Tài liệu truyền thông "Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai 13/10/2018"

 Xem chi tiết tại đây