Danh sách các Luật và Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 Xem chi tiết tại đây