“Tóm lại, về tình hình kinh tế 3 tháng đầu năm 2012 có những chuyển biến tích cực. Các ngành, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều có bước phát triển. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt bảo đảm cân đối các nhu cầu chi một cách chủ động”.

Tiến trình tự do hóa và bình thường hóa quan hệ với thế giới bên ngoài của Myanmar hiện nay đang được giới phân tích trên toàn thế giới chú ý và cho rằng điều này có thể tác động sâu sắc đến tình hình địa chính trị tại châu Á.

View: 0
Hit: 0