Theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, để xây dựng thành công CNXH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, chúng ta phải tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc với chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Từ ngày thành lập (3/2/1930) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 10 lần tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi Đại hội đánh dấu một bước chuyển mới của cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là những mốc son của Đảng qua từng thời kỳ lịch sử.

View: 0
Hit: 0